Zpracování osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji (OÚ) dle pravidel GDPR – Dětská Studia
(vytvořila Barbora Waschinger Tomková, květen 2018)

 

v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám sami poskytujete (dále jen „Osobní údaje“).

Správce osobních údajů
Správcem Osobních údajů je Dětská Studia s.r.o., se sídlem Malátova 17, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 01887718 (dále jen „Správce“), který lze kontaktovat na e-mailové adrese info@detska-studia.com a telefonním čísle +420 602684198.

Účely zpracování a právní základy pro zpracování

 • Základním účelem zpracování Osobních údajů je efektivní organizace kurzů, akcí, táborů a dalších aktivit, komunikace s klienty. Jedná se o činnosti nezbytné pro splnění našich závazků směrem ke klientům.
 • Během vaší účasti v některých z výše uvedených aktivitách máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • předpiy střešní organizace

Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů je tak zejména splnění právní povinnosti.

 • Osobní údaje také zpracováváme za účelem vytvoření vašeho účtu v našem rezervačním systému, což je náš oprávněný zájem.
 • Po ukončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naši právní povinnost.
 • Osobní údaje budeme po skončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.
 • Fotografie – pro dokumentární účely

Příjemci osobních údajů

 • Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
  • naši zpracovatelé
  • naši lektoři, zaměstnanci
  • střešní organizace
  • případně další státní orgány

Doba uložení osobních údajů

 • Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu vašeho působení v námi pořádaných aktivitách.
 • Po skončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 1 roku od skončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách.

Vaše práva

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
 • Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveňnení splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
 • Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.
 • V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech “vytvoření účtu” a “řešení sporů” výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.
 • Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat na výše uvedený e-mail nebo telefonní kontakt na Správce.
 • V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V Praze 24.5.2018