Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Dětská studia s.r.o.

aktualizované a platné od 9. 6. 2023

 1. DĚTSKÁ STUDIA S.R.O.
 • Společnost Dětská studia s.r.o. IČ 01887718 se sídlem: Praha – Smíchov, Malátova 461/17, PSČ 150 00jejímž jménem jednají jednatelky firmy Mgr. Michaela Kuttlerová Barbora Vallon Waschinger, poskytuje služby v oblasti jazykového a hudebního vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Dětská studia (dále jen Společnost) a studenty jejích kurzů, respektive zákonnými zástupci nezletilých studentů (dále jen Student), a jsou pro zúčastněné strany závazné.
 1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 • Smluvní vztah mezi Společností a Studentem vzniká na základě elektronického přihlášení do kurzu přes systém Auksys Dětská Studia či v případě příměstských táborů a výjezdních akcí vyplněním papírové přihlášky.
 • Student může od přihlášení do kurzu odstoupit formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III (Platba). Odstoupení z kurzu po uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky). Student se může do 12. 1. 2024 včetně odhlásit z kurzu na druhé pololetí a to opět formou emailu zaslaného na adresu: office@detska-studia.com (Cambridge English) či musicstudio@detska-studia.com (Hudební a Muzikálové oddělení). Pokud tak neučiní, je jeho přihláška automaticky považována za platnou a závaznou i pro druhé pololetí daného školního roku a student je povinen uhradit kurzovné pro druhé pololetí. Přihlášení je platné vždy pouze na jeden školní rok.

III. PLATBA

  • Kurzovné pro první pololetí je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a potvrzení o zařazení do kurzu, které je zasíláno automaticky po přihlášení do kurzu. Kurzovné se hradí bankovním převodem.
  • Kurzovné pro první pololetí je splatné ve dvou splátkách: záloha ve výši 1500 Kč, kterou je nutno uhradit do sedmi pracovních dní od rezervace místa v kurzu. Nebude-li záloha v termínu uhrazena, rezervace místa v kurzu zaniká. Druhá část kurzovného je splatná nejpozději do k 8. 9. 2023 pro kurzy Cambridge English a 18.9. 2023 pro kurzy Hudebního oddělení. Individuální kurzy jazykové i hudební jsou hrazeny vždy zpětně za uplynulý měsíc. Kurzovné pro druhé pololetí je splatné k 12.1.2024. Aktuální ceny jednotlivých kurzů najdete v ceníku na webových stránkách naší společnosti.

 

 • Při poloviční docházce v anglických kurzech platí student částku 3740 Kč za první pololetí (kurz s novou učebnicí) nebo 3000 Kč (kurz s učebnicí z loňského roku). Cena za druhé pololetí je 3200 Kč. 

 

 • Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 
 • Po dohodě lze kurzovné platit na splátky. Individuální splátkový kalendář je nutné si domluvit před uplynutím data splatnosti kurzovného a to e-mailem na adrese: office@detska-studia.com pro Cambridge kurzy nebo musicstudio@detska-studia.com pro muzikálovou a skupinovou hudební výuku.

 

 1. STORNO PODMÍNKY PRO STUDENTY

Podmínky pro stornování kurzu jsou následující:

 

 • Kurz je možné stornovat pouze formou e-mailu zaslaného na adresu: office@detska-studia.com (Cambridge English) či musicstudio@detska-studia.com (Hudební oddělení)

 

 1. a) Stornování kurzu Cambridge English ze strany Studenta:
 • do 31. 8. 2023 vracíme uhrazenou zálohu/uhrazené kurzovné ponížené o administrativní poplatek 200 Kč.
 • 1. 9. 2023 – 10. 9. 2023 vracíme uhrazenou zálohu /uhrazené kurzovné ponížené o storno poplatek 500 Kč.
 • 11.9.2023 – 17.9.2023 vracíme uhrazenou zálohu /uhrazené kurzovné ponížené o storno poplatek 1000 Kč.
 • od 18.9.2023 dále nelze již kurz zrušit, není nárok na vrácení kurzovného ani zálohy. V případě mimořádné situace znemožňující studentovi docházku, budeme hledat individuální řešení.
 1. b) Stornování skupinového kurzu Muzikálového a Hudebního oddělení ze strany Studenta:
 • do 15.9. 2023 je bez storno poplatku, uhrazené kurzovné bude Studentovi vráceno v plné výši.
 • do 22. 9. 2023 storno poplatek 50% kurzovného. 
 • od 29. 9. 2023 a později storno poplatek 100% kurzovného.
 1. c) Stornování příměstských táborů, soustředění, soutěží, dalších doplňkových akcí a výjezdů
 • Storno podmínky:
  • méně než 30 dnů před začátkem akce 100% z celkové ceny
  • 30 – 45 dnů před začátkem akce 50% z celkové ceny
  • 46 dnů před začátkem akce a více 0% z celkové ceny
 • V případě zahraničních výjezdů se storno podmínky řídí lhůtami, které jsou součástí papírové přihlášky.
 1. ZMĚNY ZE STRANY SPOLEČNOSTI
 • Společnost si vyhrazuje právo zrušit skupinu, kde je přihlášeno méně než 5 Studentů, a nabídnout těmto Studentům možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato skupina existuje, či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění Studenti.  
 • Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech: změna lektora, učebny, času lekce (posun maximálně o třicet minut). Tyto změny neopravňují Studenta k reklamaci, odstoupení od smlouvy či jakékoliv náhradě. Změna času zahájení lekce o více než třicet minut opravňuje Studenta k odstoupení od Smlouvy a finanční kompenzaci za nevyužité lekce, pokud se z důvodu této změny nemůže lekcí v celé jejich délce účastnit.
 • V případě zrušení lekce / kurzu / změny času či učebny bude Student neprodleně informován prostřednictvím SMS (náhlá změna v den konání lekce) nebo e-mailem (oznámení změny den předem a dříve). 
 • V případě úplného zrušení kurzu, části kurzu či jednotlivé lekce Společností, vzniká Studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného za nevyužité lekce. Tento nárok zaniká, pokud Společnost poskytne Studentům náhradní výuku ve formě on-line výuky (live stream či předtočené video lekce) nebo náhradní termín osobní výuky s lektorem, který Společnost oznámí minimálně 7 dní předem. Pokud se Student náhradní výuky nezúčastní, nemá nárok na náhradu takto zmeškaných lekcí ani na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Společnosti.
 • V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 30 dnů.
 • Společnost si vyhrazuje právo dočasně (nejdéle však na jeden týden) přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. technické a provozní problémy budovy školy, částečná či generální stávka, mimořádné události typu částečného či úplného uzavření škol, které znemožní konání výuky a nejsou ze své podstaty ovlivnitelné Společností. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného za zrušené lekce.
 • Společnost si vyhrazuje právo přejít v případě potřeby do režimu on-line výuky, která je automaticky považována za plnohodnotnou náhradu výuky osobní. On-line výuka může být realizována jako live stream či formou předtočených videí. Rozvrh lekcí v on-line výuce je stejný jako při výuce osobní. Pokud se Student on-line výuky nezúčastní, nemá nárok na náhradu takto zmeškaných lekcí ani na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Společnosti.
 • Lektor kurzu je oprávněn lekci zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze Studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. 

 

 1. HYBRIDNÍ VÝUKA

 

 • Hybridní výukou se rozumí výuka probíhající ve škole, kdy část žáků je přítomna osobně a část se připojuje on-line.
 • Hybridní výuka je určena pouze pro skupinové karantény a nemoci v období pandemie či epidemie (tedy netýká se jiných individuálních onemocnění či absencí). Tyto absence si můžete v systému Auksys omluvit a nahradit po návratu do školy.
 • Je nezbytné, aby nás o školní karanténě svého dítěte informovali rodiče ( školy nemají povinnost nám tuto informaci poskytovat)
 • Hybridní výuka je vypsána pouze v případě, že nás den před konáním lekce požádá alespoň polovina rodičů ze skupiny.
 • Při oznamování karantény vždy prosím uvádějte její začátek i konec.
 • Vypisování hybridních lekcí v den výuky, zasílání pozvánek pár hodin nebo minut před začátkem lekce, či organizace hybridní výuky pro jednotlivce na přání, není organizačně a kapacitně možné.

VII. ZAMEŠKANÉ HODINY, DOCHÁZKA, ZÁPISY Z LEKCÍ

 • Omlouvání absencí a náhrady u skupinové výuky probíhají přes systém Auksys, stejně jako přihlašování do kurzů. Zároveň je zde k dispozici přehled odučených a plánovaných lekcí pro každý kurz, zápisy z každé lekce (probraná látka, domácí úkoly, komentáře k chování a zapomínání, docházka)
 • Je povinností Studenta kontrolovat pravidelně zápisy v systému Auksys. Společnost nezasílá upozornění na domácí úkoly či nízkou docházku žádným jiným způsobem.
 • Je povinností Studenta udržovat své kontaktní údaje uvedené v systému Auksys aktuální. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nedoručení informací způsobené neaktuálními kontaktními údaji či osobním nastavením e-mailového účtu Studenta, které omezuje přijímání hromadných zpráv.
 • U skupinové výuky za neúčast Studenta neposkytuje Společnost žádnou kompenzaci. Je-li neúčast Studentem předem řádně omluvena (tj nejpozději do 8:00 v den konání lekce) v kurzovém systému Auksys, může si Student nahradit zameškané hodiny v jiné skupině na stejné či podobné úrovni, pokud taková skupinka existuje. Počet takto nahraditelných lekcí je limitován na 8 za každé pololetí. Látka probíraná v náhradních lekcích nemusí odpovídat látce, o kterou Student svou neúčastí přišel.
 • Společnost je externím pronajímatelem prostor v partnerských základních školách a nemá tedy přístup k informacím o plánovaných školních a družinových akcích. Je v zájmu Studenta, aby podal Společnosti informaci o plánované školní akci (ŠVP, výlety, exkurze). V případě nahlášené plánované absence nadpoloviční většiny dětí ze skupiny, bude lekce zrušena a vyhlášen náhradní termín. Takovéto akce je třeba oznámit společnosti nejméně 7 dní předem. Pokud nebude Společnost o plánované skupinové absenci informována vůbec či později než 7 dní před datem konání lekce, tato lekce je považována za odučenou a Studentům nevzniká nárok na jakoukoli náhradu.
 • Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky (tj nejpozději do 8:00 v den konání lekce) v kurzovém systému Auksys, není poskytována Studentovi žádná kompenzace a vzniká mu povinnost lekci uhradit.
 • Pokud dojde ke zrušení lekce v běžícím kurzu ze strany Společnosti, je Studentům v rámci skupinové výuky poskytnut automaticky náhradní termín či on-line výuka. V individuální výuce jsou náhrady poskytovány dle osobní dohody mezi lektorem a Studentem.

VIII. VÝUKA

  • Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích a v době školních prázdnin či ředitelského volna v budově, kde se výuka koná.

 

 • Student je povinen si prostudovat Informační Booklet pro rodiče a studenty 2023/24, který mu bude zaslán e-mailem před zahájením kurzu a řídit se jím.

 

 • Maximální počty dětí ve skupinách jsou pro letošní školní rok následující: Starters max 8 či 9 dětí (dle požadavků jednotlivých lektorů), High Starters max 9 dětí, Movers – High Movers max 10 či 11 dětí (dle požadavků jednotlivých lektorů), Flyers a všechny starší skupiny max 11 studentů.
 1. PŘISTOUPENÍ DO JIŽ BĚŽÍCÍHO KURZU ČI ZMĚNA KURZU NA PŘÁNÍ STUDENTA
 • V případě, že Student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí Společnost.
 • Společnost umožní Studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle Studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je Student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu lekcí v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.
 1. VÝUKOVÉ MATERIÁLY
 • Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv.
 1. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, SOUSTŘEDĚNÍ, SOUTĚŽE A DOPLŇKOVÉ AKCE A VÝJEZDY
 • Zákonný zástupce či účastník se seznámí s ustanoveními a pravidly pro příměstské tábory, soustředění, soutěže, výjezdy a doplňkové akce, které jsou uvedeny v bookletu pro rodiče, a je povinen se jimi řídit.
 • Zápisy a splatnost jednotlivých akcí se řídí dle pokynů zaslaných emailem účastníkům akce.
 • Storno podmínky:
  • méně než 30 dnů před začátkem akce 100% z celkové ceny
  • 30 – 45 dnů před začátkem akce 50% z celkové ceny
  • 46 dnů před začátkem akce a více 0% z celkové ceny
 • V případě zahraničních výjezdů se storno podmínky řídí lhůtami, které jsou součástí papírové přihlášky.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI

 • Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Studentem a zrušit bez náhrady účast Studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či vybavení prostor, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. Student je povinen se v oblasti chování a bezpečnostních předpisů řídit platným školním řádem, probíhá-li výuka ve školní budově.

XIII. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

 • Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v okamžiku odkliknutí souhlasu v systému Auksys či v případě příměstských táborů a výjezdních akcí vyplněním a odevzdáním papírové přihlášky. Společnost vždy Studenta neprodleně informuje o jakékoliv změně obchodních podmínek.

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám sami poskytujete (dále jen „Osobní údaje“).

Správce osobních údajů

 • Správcem Osobních údajů je Dětská Studia s.r.o., se sídlem Malátova 17, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 01887718 (dále jen „Správce“), který lze kontaktovat na e-mailové adrese musicstudio@detska-studia.com a telefonním čísle +420 602684198.

 

Účely zpracování a právní základy pro zpracování

 • Základním účelem zpracování Osobních údajů je efektivní organizace kurzů, akcí, táborů a dalších aktivit, komunikace s klienty. Jedná se o činnosti nezbytné pro splnění našich závazků směrem ke klientům.
 • Během vaší účasti v některých z výše uvedených aktivitách máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • předpisy střešní organizace

Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů je tak zejména splnění právní povinnosti.

 • Osobní údaje také zpracováváme za účelem vytvoření vašeho účtu v našem rezervačním systému, což je náš oprávněný zájem.
 • Po ukončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naši právní povinnost.
 • Osobní údaje budeme po skončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.
 • Fotografie – pro dokumentární účely

Příjemci osobních údajů

 • Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
  • naši zpracovatelé
  • naši lektoři, zaměstnanci
  • střešní organizace
  • případně další státní orgány

 

Doba uložení osobních údajů

 • Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu vašeho působení v námi pořádaných aktivitách.
 • Po skončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 1 roku od skončení vašeho působení v námi pořádaných aktivitách.

Vaše práva

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
 • Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
 • Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.
 • V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech “vytvoření účtu” a “řešení sporů” výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.
 • Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat na výše uvedený e-mail nebo telefonní kontakt na Správce.
 • V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.